De onderstaande diensten kunnen wij u leveren of ondersteunen. Staat een dienst er niet bij maar bent u benieuwd of wij deze wel kunnen leveren neem dan vrijblijvend contact met ons op. Voor een algemene uitleg wat welke regelgeving inhoud verwijzen wij u naar het kopje regelgeving.

Algemeen
Door uw voorgenomen bouwwerk vooraf te laten toetsen aan de regelgeving kan het bouwproces efficiënt worden opgezet. De investering in een goede voorbereiding verdient zich terug in de uitvoering. Door het verkorten van de doorlooptijd van het vergunningproces kan eerder begonnen worden met de uitvoering. De tijdsbesparing vertaald zich in minder hoge kosten (bijv. de aannemer hoeft niet langer te wachten) en u kunt het bouwwerk eerder in gebruik nemen of verhuren.

Bouwvergunning nodig?
De belangrijkste vraag is “heeft u een bouwvergunning nodig?”. Met deze vraag kunnen wij u helpen. Aan de hand van het landelijk vastgestelde Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (BBLB) wordt gekeken of u een bouwvergunning moet aanvragen bij de gemeente of dat het voorgenomen bouwwerk vergunningsvrij is. Wij kunnen u ook adviseren, door misschien kleine wijzigingen of een andere situering van het bouwwerk, hoe u ervoor zorgt dat u geen bouwvergunning nodig heeft. 

Volledigheid
Toetsen op volledigheid van de aanvraag voor indiening, als de aanvraag al ingediend is of wanneer de gemeente van menig is dat de aanvraag niet volledig genoeg is om te kunnen beoordelen. Aan de hand van het landelijk vastgestelde Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (BIAB) wordt gekeken of de aanvraag volledig is. Verder wordt gekeken of alle stukken van dezelfde uitgangspunten uitgaan.

Toetsing aan de huidige regelgeving
Bouwbesluit 2003
Toetsing van de aanvraag aan de minimale (technische) eisen die het Bouwbesluit 2003 stelt aan een nieuw te bouwen bouwwerk, een bestaand bouwwerk , een seizoensgebonden bouwwerk of een tijdelijk bouwwerk. De toetsing kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Dit kan zijn tijdens de ontwerpfase, wanneer het voorlopig ontwerp (VO) klaar is, voor het indienen van de aanvraag om een bouwvergunning of wanneer de aanvraag is ingediend en er wijzigingen in het bouwplan ontstaan. De toetsing of advisering kan ook plaats vinden wanneer de gemeente vraagt om het bouwplan aan te passen zodat er wel aan de regelgeving wordt voldaan.

Bouwverordening
Elke gemeente heeft een eigen Gemeentelijke Bouwverordening. De toetsingsmomenten zijn hetzelfde als die bij het Bouwbesluit 2003.

Gebruiksbesluit
Aan de hand van het landelijk vastgestelde Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) kijken wij of u een gebruiksmelding of een gebruiksvergunning nodig heeft. Wanneer u kan volstaan met een melding of als u toch een vergunning moet aanvragen kunnen wij deze voor u verzorgen. Wij kunnen u ook adviseren, door misschien kleine wijzigingen, hoe u ervoor zorgt dat u geen vergunning nodig heeft of kan volstaan met een melding. Door uw bouwwerk te toetsen aan het gebruiksbesluit kan vooraf gezien worden of en zo ja welke brandtechnische installaties nodig zijn.

Bestemmingsplan
Voordat u (of wij voor u) een aanvraag voor een bouwvergunning indient, kijken wij in het bestemmingsplan waar u het bouwwerk of verbouwwerkzaamheden van plan bent. Er wordt gekeken of het gebruik is toegestaan en de bouwvoorschriften niet overschreden worden. Wanneer uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past wordt gekeken of de gemeente beleid heeft opgesteld met richtlijnen wanneer en hoe van het bestemmingsplan afgeweken mag worden.

Tekeningen
De benodigde bouwtechnische tekeningen voor uw aanvraag om een bouwvergunning, gebruiksmelding of gebruiksvergunning kunnen wij voor u verzorgen. De tekeningen welke wij kunnen verzorgen zijn o.a.:
Bouwtechnisch:
-
Plattegronden (bestaand en nieuw);
- Geveltekeningen (bestaand en nieuw);
- Doorsnede tekeningen (bestaand en nieuw);
- Detailleringen;
- Situatie tekening;
- Eventueel andere tekeningen voor een gebruiksmelding of gebruiksvergunning.

Voor het toetsen aan de regelgeving:
-
Gebruiksoppervlak;
- Verblijfsgebied;
- Verblijfsruimte;
- Brandcompartiment;
- Rookcompartiment;
- Loopafstanden en soort vluchtroute;
- Eventueel andere tekeningen.

Berekeningen
Om uw bouwwerk onder andere veilig en te zorgen dat er een gezond binnenklimaat ontstaat zijn, om te voldoen aan het Bouwbesluit 2003, diverse berekeningen nodig. Een greep uit de berekeningen zijn bijvoorbeeld:
- Daglichtberekening;
- Ventilatieberekening;
- Berekening van de warmteweerstand van een constructie onderdeel.

Ook om vooraf te kunnen bepalen of uw bouwwerk constructief veilig is zijn hier berekeningen voor nodig. Wij kunnen de benodigde berekeningen voor u verzorgen.

Juridische ondersteuning
Omdat het aanvragen van een vergunning een complexe procedure kan worden kunnen wij u ook juridisch ondersteunen en adviseren. U kunt de juridische steun tijdens de aanvraag van een vergunning nodig hebben, maar ook als uw aanvraag (ten onrechte) geweigerd is of als er andere dingen spelen. Niet alleen wanneer u een vergunning aanvraagt kan u juridische steun nodig hebben, maar ook wanneer uw buurman of de gemeente iets van plan is te bouwen waar u het niet mee eens bent. Verder kan het zijn dat de gemeente handhavend tegen u optreedt, dit kan zijn wanneer u een bouwwerk in gebruik heeft of bouwt en daar geen vergunning voor heeft.

Gemachtigde
Wanneer u dit wenst kunnen wij als gemachtigde namens u optreden. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u niet lastig gevallen wordt door de gemeente. U kunt zich dan helemaal richten op het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden en wij onderhouden de contacten met de gemeente. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw aanvraag of andere werkzaamheden waar u ons voor machtigt.